About

Statut Fundacji Prometeusz – tekst jednolity z dnia 7.05.2015r.

§1
Sabina Eljaszewicz, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 09.06.2004r. w Suwałkach, Fundację o nazwie: Fundacja PROMETEUSZ, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

§ 2
Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Suwałki.
3. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa.

§ 4
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki socjalnej.

§ 5
Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, terapeutyczna, profilaktyczna i szkoleniowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwierząt, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub innych instytucji, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie, partycypowanie i realizację zadań/programów/projektów zaspokajających potrzeby grup docelowych działalności Fundacji.
2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym aktywnego wypoczynku – półkolonii, kolonii, obozów, wycieczek, wyjazdów itp.
3. Organizowanie usług społecznych w postaci m.in. poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychospołecznego, terapeutycznego, zawodowego.
4. Organizowanie pozaszkolnych form integracji/reintegracji społecznej i zawodowej np. świetlic i klubów środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej itp.
5. Organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych,
6. Wspieranie kobiet/mężczyzn/rodzin w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom w środowisku/rodzinie, wychowaniu dzieci i dostępie do edukacji, w tym organizowanie i prowadzenie terapeutycznych grup wsparcia, grup samopomocowych, maratonów i obozów terapeutycznych wraz ze wsparciem towarzyszącym dla ich uczestników.
7. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń.
8. Organizowanie szkoleń, kursów, praktyk, staży dla osób dorosłych, w tym rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników służb publicznych oraz członków, pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych.
9. Promocja i wsparcie wolontariatu.
10. Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe, doradcze, rzeczowe lub finansowe osób fizycznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatywnych, podmiotów gospodarczych i instytucji.
11. Inicjowanie, promowanie, budowę i rozwój lokalnych porozumień między instytucjami na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
12. Ochronę i popularyzację praw zwierząt, w tym przeciwdziałanie ich bezdomności i przemocy wobec nich.

§ 7
1. Majątek początkowy Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Majątek Fundacji zwiększają:
a) darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i osób fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe w złotych polskich oraz dewizach – niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa darczyńcy,
b) dochody ze zbiórek, kwest i imprez publicznych,
c) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych,
d) inne wpływy i dochody.
3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 8
1. Statutowa działalność organizacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Fundacja może prowadzić wszelką działalność gospodarczą nie wymagającą koncesji lub innych specjalnych zezwoleń.
2. Ewentualne dochody z działalności odpłatnej lub gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i misji Fundacji oraz pokryciu kosztów bieżących jej działalności.

§ 9
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, który w razie potrzeby może powołać Radę Fundacji.

§ 10
1. Prezesa Zarządu pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
2. Powołana przez Fundatora osoba sprawuje funkcję Prezesa Zarządu na czas nieokreślony i może z tego tytułu pobierać wynagrodzenie, chyba, że zostanie jej udowodnione działanie na szkodę Fundacji, złoży pisemną rezygnację lub w nagłym wypadku zostanie odwołana pośmiertnie.
3. Odwołanie Prezesa Zarządu następuje na pisemny wniosek któregokolwiek z członków Zarządu i jednogłośnego głosowania jawnego w tej sprawie.
4. Zarząd Fundacji składa się z trzech, pięciu lub siedmiu członków powoływanych przez Prezesa Zarządu Fundacji na dwuletnią kadencję. Członkowie mogą pobierać z tego tytułu wynagrodzenie określone przez Prezesa Zarządu.
5. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu jest zależna od kondycji finansowej Fundacji i określona jest przez Fundatora, a w wypadku śmierci Fundatora przez Prezesa Zarządu.
6. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.
7. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
8. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
9. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić bilans na ostatni dzień roku kalendarzowego, rachunek zysków i strat za ubiegły rok oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji w tym okresie. Wymienione dokumenty winne być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana.
10. Zarząd jest właściwy we wszystkich innych sprawach Fundacji, chyba, że powołana jest Rada Fundacji, dla której są zastrzeżone.
11. Prezes Zarządu odpowiada za należyte prowadzenie rachunkowości Fundacji.
12. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Prezes Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz.
13. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
14. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
15. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
16. Do składania oświadczeń woli i podejmowania decyzji finansowych w imieniu Fundacji jest uprawniony Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
17. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11
Jeżeli Rada Fundacji jest powołana, to:
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
7. Wszystkie funkcje w Radzie sprawowane są honorowo.
8. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
9. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) Nadzór nad działalnością Fundacji.
b) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
c) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
d) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
e) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.

§ 12
Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub z powodu wyczerpania się jej środków finansowych i majątku podejmuje Zarząd.
2. Majątek pozostały po likwidacji zostanie przekazany przez Zarząd na cele społecznie
i gospodarczo zbieżne z celami Fundacji.
3. O podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki socjalnej.

§ 13
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *