Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2015

1. Nazwa fundacji: Fundacja PROMETEUSZ

2. Siedziba i adres: Suwałki, ul. Kościuszki 71

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.07.2004r.

4. Numer KRS: 0000213093

5. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 791067997

6. Członkowie zarządu fundacji:

Prezes Zarządu – Andrzej Sowul zam. Suwałki, ul. Paca 1B/19

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Anuszkiewicz zam. Suwałki, ul. Kowalskiego 9A/4

Członek Zarządu – Marzena Sowul zam. Suwałki, ul. Paca 1B/19

7. Cele statutowe fundacji:

Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w społeczeństwie.

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, terapeutyczna, profilaktyczna i szkoleniowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwierząt, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub innych instytucji, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej.

8. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie, partycypowanie i realizację zadań/programów/projektów zaspokajających potrzeby grup docelowych działalności Fundacji.

2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym aktywnego wypoczynku –  półkolonii, kolonii, obozów, wycieczek, wyjazdów itp.
3. Organizowanie usług społecznych w postaci m.in. poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychospołecznego, terapeutycznego, zawodowego.
4. Organizowanie pozaszkolnych form integracji/reintegracji społecznej i zawodowej np. świetlic i klubów środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej itp.
5. Organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych,
6. Wspieranie kobiet/mężczyzn/rodzin w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom w środowisku/rodzinie, wychowaniu dzieci i dostępie do edukacji, w tym organizowanie i prowadzenie terapeutycznych grup wsparcia, grup samopomocowych, maratonów i obozów terapeutycznych wraz ze wsparciem towarzyszącym dla ich uczestników.
7. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń.
8. Organizowanie szkoleń, kursów, praktyk, staży dla osób dorosłych, w tym rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników służb publicznych oraz członków, pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych.
9. Promocja i wsparcie wolontariatu.
10. Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe, doradcze, rzeczowe lub finansowe osób fizycznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatywnych, podmiotów gospodarczych i instytucji.
11. Inicjowanie, promowanie, budowę i rozwój lokalnych porozumień między instytucjami na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
12. Ochronę i popularyzację praw zwierząt, w tym przeciwdziałanie ich bezdomności i przemocy wobec nich.

Statutowa działalność organizacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Fundacja może prowadzić wszelką działalność gospodarczą nie wymagającą koncesji lub innych specjalnych zezwoleń.
Ewentualne dochody z działalności odpłatnej lub gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i misji Fundacji oraz pokryciu kosztów bieżących jej działalności.

Od dnia 01.01.2015r. działania Zarządu Fundacji były nastawione na pozyskiwanie środków na realizację projektów wypełniających cele statutowe i realizację projektów zaczętych w roku 2014.

W ciągu roku Fundacja realizowała samodzielnie 3 projekty i 2 projekty partnerskie:
· Projekt p.n. „Cztery pory mnie – program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej” był realizowany w okresie od 02.03.2015r. do 15.12.2015r. w świetlicy w bloku spółdzielni mieszkaniowej w Suwałkach. W ramach zadania objęliśmy wsparciem specyficzną, mieszkającą na obrzeżach Suwałk, społeczność bloku przy ul. Buczka 185, niegdyś hotelu robotniczego upadłej fabryki FADOM. Od roku 2011 wspieramy tą podmiejską społeczność liczącą ok. 220 osób odizolowanych słabo rozwiniętą komunikacją miejską od centrum Suwałk. Zadanie wykonywane było samodzielnie przez Fundację Prometeusz z uwzględnieniem współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową „PODMIEJSKA” nieodpłatnie użyczającą pomieszczenie na zajęcia i zaplecze sanitarne. Z pilotażu projektu w roku 2011 i z kolejnych lat działań wynika potrzeba dalszego funkcjonowania klubu, na bazie którego dzieciaki spędzały czas wolny w sposób kreatywny. Głównymi odbiorcami zajęć w Klubie było 15 dzieciaków spośród 50-osobowej grupy potencjalnych adresatów. Montaż finansowy to 8000,00zł ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 800,00 zł ze środków własnych Fundacji i wyceniona na 300,00zł praca wolontariuszki przy kwalifikacji uczestników zajęć.
· „Przedmioty ścisłe to podstawa” z dotacją w kwocie 49999,39zł ze środków EFS w ramach Działania 9.5 POKL oraz „Języki obce to podstawa” także z dotacją w kwocie 49999,39zł ze środków EFS w ramach Działania 9.5 POKL. Obydwa projekty są zadaniami edukacyjnymi skierowanymi do młodzieży wiejskiej ze szkoły średniej. W okresie od 1.09.2014r. do 30.04.2015r. realizowane są głównie dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, ale też spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem czy pedagogiem.

Projekty Partnerskie:
· Zadanie publiczne p.n. „Najlepsza szkoła wolontariatu – WOŚP Suwałki” – było realizowane w okresie od 1.01.-28.02.2015r. w pomieszczeniach użyczonych i wyposażonych przez władze miasta w CWOP. Zadanie obejmowało powstanie sztabu WOŚP Suwałki, stworzenie bazy wolontariuszy, przeprowadzenie finału WOŚP Suwałki tj. zbiórki publicznej na cele statutowe WOŚP, a także zawierało aktywizację społeczną i kulturalną mieszkańców Suwałk poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych. Partnerstwo Fundacji Prometeusz i Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA w trybie pozakonkursowym otrzymało dotację w kwocie 5600,00zł. Montaż finansowy to 5600,00zł z Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 360,23zł ze środków własnych fundacji oraz wkład osobowy wyceniony na kwotę 1150,00zł.
· Zadanie publiczne p.n. „Funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach” – było realizowane w okresie od 2.01.-31.12.2015r. w pomieszczeniach użyczonych i wyposażonych przez władze miasta. Na działania merytoryczne CWOPu, skierowane do suwalskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, fundacja w otwartym konkursie ofert otrzymała dotację w kwocie 93247,00zł. W okresie realizacji zadania CWOPu wspierał doradczo, marketingowo, prawnie, księgowo, użyczał sal i wyposażenia, organizował szkolenia i spotkania, był miejscem obrad miejskich komisji i rad społecznych, a także miejscem zbiórek publicznych, akcji ogólnopolskich. Z oferowanego wsparcia skorzystało ok.40 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Montaż finansowy to 93247,00zł z Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 7056,80zł ze środków własnych fundacji oraz wkład osobowy wyceniony na kwotę 4320,00zł.

W 2015 roku Zarząd Fundacji spotkał się na dwóch posiedzeniach.
1. W dniu 12.03.2015r. Zarząd spotkał się w sprawie rozpatrzenia rezygnacji Prezesa Zarządu, powołania nowego członka zarządu i podziału funkcji w zarządzie, przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014r., przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji w roku 2014 oraz wprowadzenia zmian w statucie fundacji i sposobie reprezentacji.
2.    W dniu 07.05.2015r. Zarząd spotkał się w sprawie wprowadzenia zmian w §5 Statutu fundacji.

9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: NIE DOTYCZY

10. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
Z protokołu nr 1/2015 z dnia 12.03.2015r. :
Uchwała Nr 1/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji przyjmuje pisemną rezygnację Marcina Szypulskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu.
Uchwała Nr 2/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji powołuje Pana Jarosława Anuszkiewicza na członka zarządu w celu uzupełnienia składu zarządu.
Uchwała Nr 3/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji dokonuje podziału funkcji w zarządzie w następujący sposób:
1.    Andrzej Sowul – Prezes Zarządu
2.    Jarosław Anuszkiewicz – Wiceprezes Zarządu
3.    Marzena Sowul – Członek Zarządu
Uchwała Nr 4/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji po zapoznaniu się z danymi finansowymi zawartymi w bilansie za rok obrotowy 2014 zatwierdza bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 64898,21 zł oraz rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto 6238,55zł.
Uchwała Nr 5/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji postanowił zysk w kwocie 6238,55zł przeznaczyć na bieżącą działalność statutową w 2015 roku.
Uchwała Nr 6/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z działalności Fundacji w roku 2014 zatwierdza jego przyjęcie oraz nie zgłasza żadnych poprawek.
Uchwała Nr 7/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji wprowadza zmiany w statucie poprzez wykreślenie zdania pierwszego mówiącego o misji fundacji i przebudowanie zakresu celów działalności fundacji, przez co tekst jednolity zyskuje w brzmieniu:
§5
„Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność tj. edukacyjna, informacyjna, wspierająca, terapeutyczna, profilaktyczna i szkoleniowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz inna działalność, w tym mieszcząca się sferze zadań publicznych wymienionych w Art. 4 ust. 1 w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami.”

Uchwała Nr 8/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji wprowadza zmiany w statucie poprzez dopisanie punktu nr 12 w §6 dotyczącym sposobów realizacji celów w brzmieniu:
§12. „Ochronę i popularyzację praw zwierząt, w tym przeciwdziałanie bezdomności i przemocy wobec nich.”

Uchwała Nr 9/2015
W dniu 12.03.2015r. Zarząd Fundacji wprowadza zmiany w statucie poprzez zmianę punktu nr 16 w §10 dotyczącym sposobu składania oświadczeń woli i podejmowania decyzji finansowych w imieniu Fundacji w brzmieniu:
§16. Do składania oświadczeń woli i podejmowania decyzji finansowych w imieniu Fundacji jest uprawniony Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.”

Z protokołu nr 2/2015 z dnia 07.05.2015r. :

Uchwała Nr 10/2015
W dniu 7.05.2015r. Zarząd Fundacji wprowadza zmiany w statucie poprzez określenie celów działalności fundacji, przez co tekst jednolity zyskuje brzmienie:
§5
„Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, terapeutyczna, profilaktyczna i szkoleniowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwierząt, grup inicjatywnych, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych lub innych instytucji, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej.”

11.         Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

Fundacja Prometeusz w roku 2015 dysponowała przychodami z :
1.    Dotacji na realizację projektów/zadań publicznych – 170602,36zł
2.    Przychody ze sprzedaży usług – 1659,00zł
3.    Darowizn na cele statutowe – 9636,84zł
4.    Pozostałych przychodów – 311,60zł

Przychody łącznie: 182209,80zł

12. Informacja o poniesionych kosztach działalności z rozbiciem na:
a) koszty realizacji celów statutowych, w tym projektów/zadań publicznych – 176016,74zł
b) koszty administracyjne i zarządu – 4907,61zł
Koszty łącznie: 180924,35zł

13. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Fundacja nie zatrudnia osób do prowadzenia spraw dotyczących nieodpłatnej działalności statutowej.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Funkcje w Fundacji sprawowane są przez członków Zarządu nieodpłatnie.

c)  wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Funkcje w Fundacji sprawowane są przez członków Zarządu nieodpłatnie.

d)     wydatkach na wynagrodzenia brutto z umów zlecenia/umów o dzieło: 69807,05zł.

e)     udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0,00 zł

f)      kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
1.    PEKAO S.A. Rachunek “PekaoFIRMA24” – rachunek bieżący – wysokość środków na dzień 31.12.2014r. – 931,60 zł.
2.    BGŻ BNP PARIBAS S.A. – rachunek bieżący – wysokość środków na dzień 31.12.2015r. – 0,00 zł.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0,00 zł

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0,00 zł

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 0,00 zł

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa obrotowe (stan na 31.12.2015r.) – 1970,37 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na 31.12.2015r.) – 1090,28 zł.

14.  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: ewentualnie – pkt. 8 sprawozdania.

15. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.
Fundacja składa roczne zeznania – CIT- 8. Za rok 2015 deklaracja CIT–8 zostanie złożona do dnia 31.03.2016r.

16.  Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to jej wyniki:

W okresie sprawozdawczym tj. za rok 2015 były przeprowadzone 4 kontrole zewnętrzne podczas realizacji zadań – Urząd Miejski w Suwałkach. Nie stwierdzono żadnych poważniejszych uchybień.

Suwałki, dn. 24.03.2016r.