Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Fundacji PROMETEUSZ

ZA ROK 2017

 

1. Nazwa fundacji: Fundacja PROMETEUSZ

2. Siedziba i adres: Suwałki, ul. Kościuszki 71

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.07.2004r.

4. Numer KRS: 0000213093

5. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 791067997

6. Członkowie zarządu fundacji:

Prezes Zarządu – Andrzej Sowul zam. Suwałki, ul. Paca 1B/19

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Anuszkiewicz zam. Suwałki, ul. Kowalskiego 9A/4

Członek Zarządu – Marzena Sowul zam. Suwałki, ul. Paca 1B/19

7. Cele statutowe fundacji:

Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w społeczeństwie.

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, terapeutyczna, profilaktyczna i szkoleniowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwierząt, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub innych instytucji, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej.

8. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Opracowywanie, partycypowanie i realizację zadań/programów/projektów zaspokajających potrzeby grup docelowych działalności Fundacji.

2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym aktywnego wypoczynku – półkolonii, kolonii, obozów, wycieczek, wyjazdów itp.

3. Organizowanie usług społecznych w postaci m.in. poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychospołecznego, terapeutycznego, zawodowego.

4. Organizowanie pozaszkolnych form integracji/reintegracji społecznej i zawodowej np. świetlic i klubów środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej itp.

5. Organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych,

6. Wspieranie kobiet/mężczyzn/rodzin w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom w środowisku/rodzinie, wychowaniu dzieci i dostępie do edukacji, w tym organizowanie i prowadzenie terapeutycznych grup wsparcia, grup samopomocowych, maratonów i obozów terapeutycznych wraz ze wsparciem towarzyszącym dla ich uczestników.

7. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń.

8. Organizowanie szkoleń, kursów, praktyk, staży dla osób dorosłych, w tym rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników służb publicznych oraz członków, pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

9. Promocja i wsparcie wolontariatu.

10. Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe, doradcze, rzeczowe lub finansowe osób fizycznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatywnych, podmiotów gospodarczych i instytucji.

11. Inicjowanie, promowanie, budowę i rozwój lokalnych porozumień między instytucjami na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

12. Ochronę i popularyzację praw zwierząt, w tym przeciwdziałanie ich bezdomności i przemocy wobec nich.

Statutowa działalność organizacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Fundacja może prowadzić wszelką działalność gospodarczą nie wymagającą koncesji lub innych specjalnych zezwoleń.

Ewentualne dochody z działalności odpłatnej lub gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i misji Fundacji oraz pokryciu kosztów bieżących jej działalności.

 

Od dnia 01.01.2017r. działania Zarządu Fundacji były nastawione na pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na realizację projektów wypełniających cele statutowe.

W ciągu roku Fundacja realizowała 2 projekty, w tym 1 projekt partnerski.

  • Projekt p.n. „Spotkania z rękodziełem i kulturą kresów dla dzieci i młodzieży.” był realizowany w okresie od 15.03.2016r. do 30.06.2017r. w świetlicy w bloku spółdzielni mieszkaniowej w Suwałkach. W ramach zadania objęliśmy wsparciem specyficzną, mieszkającą na obrzeżach Suwałk, społeczność bloku przy ul. Raczkowskiej 185, niegdyś hotelu robotniczego upadłej fabryki FADOM. Od roku 2011 wspieramy tą podmiejską społeczność liczącą ok. 220 osób odizolowanych słabo rozwiniętą komunikacją miejską od centrum Suwałk. Zadanie wykonywane było samodzielnie przez Fundację Prometeusz z uwzględnieniem współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową „PODMIEJSKA” nieodpłatnie użyczającą pomieszczenie na zajęcia i zaplecze sanitarne. Z pilotażu projektu w roku 2011 i z kolejnych lat działań wynika potrzeba dalszego funkcjonowania klubu, na bazie którego dzieciaki spędzały czas wolny w sposób kreatywny. Dla wszystkich adresatów zadania tj. dla 15 dzieciaków, które uczęszczały na 61 godzin zajęć o charakterze kulturalnym zostały w 100% osiągnięte zakładane rezultaty. Adresaci pochodzili głównie z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach zadania odbyło się 19 spotkań. Montaż finansowy to 5000,00zł ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego, 2900,00zł ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 115,50zł ze środków własnych Fundacji.

Projekt Partnerski:

  • Zadanie publiczne p.n. „Funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach” było współprowadzone ze Stowarzyszeniem Kulturalnym KOSTROMA (liderem zadania) i kontynuowane przez cały rok 2017 w pomieszczeniach użyczonych i wyposażonych przez władze miasta. Na działania merytoryczne CWOPu, skierowane do suwalskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przeznaczono w otwartym konkursie ofert dotację w kwocie 100000,00zł rocznie. W okresie realizacji zadania CWOPu wspierał doradczo, marketingowo, prawnie, księgowo, użyczał sal i wyposażenia, organizował szkolenia i spotkania, był miejscem obrad miejskich komisji i rad społecznych, a także miejscem zbiórek publicznych, akcji ogólnopolskich.

W 2017 roku Zarząd Fundacji spotkał się na jednym posiedzeniu.

1. W dniu 20.03.2017r. Zarząd spotkał się w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016r.

2. W dniu 30.06.2017r. Zarząd spotkał się w sprawie zapoznania się z informacjami o realizowanych działaniach.

9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

Fundacja Prometeusz od dnia 14.01.2013r. nie prowadzi już działalności gospodarczej p.n. „Ośrodek Szkolenia Kierowców Fundacja Prometeusz” i nazwie handlowej: „Akademia Nauki Jazdy”.

10. Odpisy uchwał zarządu fundacji:

Z protokołu nr 1/2017 z dnia 20.03.2017r. :

Uchwała Nr 1/2017

W dniu 20.03.2017r. Zarząd Fundacji po zapoznaniu się z danymi finansowymi zawartymi w bilansie za rok obrotowy 2016 zatwierdza bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 289,12 zł oraz rachunkiem zysków i strat wykazującym stratę w kwocie 812,32zł bez zastrzeżeń.

Uchwała Nr 2/2017

Nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 812,32zł Zarząd Fundacji stosowanie do art.7.1 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych postanawia pozostawić do rozliczenia w najbliższych, kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

11. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

Fundacja Prometeusz w roku 2017 dysponowała przychodami z :

  1. Rozliczonych środków na realizację projektów – 7900,00zł
  2. Refinansowania kosztów – 3910,35zł
  3. Darowizn na cele statutowe – 3097,85zł

Przychody łącznie: 14908,20zł

12. Informacja o poniesionych kosztach działalności z rozbiciem na:

a) koszty realizacji projektów finansowane z dotacji – 7900,00

b) koszty administracji – 6319,45

c) pozostałe koszty – 114,53

Koszty łącznie: 14333,98zł

13. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja nie zatrudnia osób do prowadzenia spraw dotyczących nieodpłatnej działalności statutowej.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Funkcje w Fundacji sprawowane są przez członków Zarządu nieodpłatnie.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Funkcje w Fundacji sprawowane są przez członków Zarządu nieodpłatnie.

d) wydatkach na wynagrodzenia brutto z umów zlecenia/umów o dzieło: 4510,00zł.

e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 0,00 zł

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

BGŻ BNP PARIBAS S.A. – rachunek bieżący – wysokość środków na dzień 31.12.2017r. – 1352,71zł.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0,00 zł

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0,00 zł

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 0,00 zł

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa obrotowe (stan na 31.12.2017r.) – 1632,71zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na 31.12.2017r.) – 990,72 zł.

14. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: ewentualnie – pkt. 8 sprawozdania.

15. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.

Fundacja składa roczne zeznania – CIT- 8.

16. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była – to jej wyniki:

W okresie sprawozdawczym tj. za rok 2017 były przeprowadzone 2 kontrole zewnętrzne podczas realizacji zadań – Urząd Miejski w Suwałkach. Nie stwierdzono żadnych poważniejszych uchybień.

Suwałki, dn. 30.03.2018r.